ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ - ਵੂਹੂ ਗੈਲਫੋਰਡ ਫਾਇਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ, ਲਿ.